Begravning

När en anhörig avlidit kan det förutom saknaden vara svårt och tungt med alla de praktiska uppgifterna som ska skötas. Församlingens uppgift är att stöda de anhöriga i sorgen och i de praktiska arrangemangen som hör till avskedet. Här följer information om de tjänster som församlingen erbjuder i samband med dödsfallet.

Sorgesamtal

Ta kontakt med församlingens kyrkoherde eller pastorskansliet genast efter dödsfallet för att komma överens om tidpunkten för själaringningen, utsjungningen, sorgesamtalet och jordfästningen. Sorgesamtalet är en förberedelse för jordfästningen och ett viktigt tillfälle för anhöriga i sorg.

Själaringningen

Själaringningen kan ske dagen efter dödsfallet, t.ex. kl. 10.

Gravplatsen

Kontakta församlingens vaktmästare och hör efter om gravplatsen. Eventuellt behövs en ny gravplats eller om det finns en familjegrav från förr. I båda fallen bör vaktmästaren kontaktas så fort som möjligt efter dödsfallet för mätning och grävning av graven.

Utsjungning

Enligt gammal sed hålls en andakt en kort tid efter att den avlidne lagts i kistan. Utsjungningen kan ske i bårhuset, i vårdcentralens kapell eller i hemmet.

Jordfästningen

Vid inbärning av kista iakttas församlingens sedvänja. Den gamla traditionen är att kistan bärs in i kyrkan efter klockringningen under det att ett orgelstycke spelas.

Det andra alternativet är att kistan bärs in under tystnad en halvtimme i förväg. Kantorn spelar då stilla musik ca. 15 minuter före jordfästningen börjar. I regel behövs tre psalmer. Välj gärna sådana psalmer som den avlidne tyckte om. Diskutera gärna med prästen om önskemål gällande psalmer och eventuellt annat uppträdande under jordfästningen vid sorgesamtalet. Det finns möjlighet att ersätta en psalm med lämplig solosång, körsång eller instrumental musik.

Ifall den avlidne varit krigsveteran spelas hymnen "Hymn ur Finlandia" i samband med veteranuppvaktningen. Församlingen reser sig under hymnen. Kontakta kantorn om ni har speciella önskemål angående musiken.

Minnesstunden

Minnesstunden kan också ske i stillhet, i den egna kretsen, i hemmet om man vill. Församlingshemmet står också till förfogande för detta ändamål. Värdinnan står till tjänst när det gäller serveringen vid minnesstunden och kan ge förslag till vad som kan bjudas.

I själva minnesstunden sjunger man några psalmer, man kan ge förslag till kantorn. Vid minnestunden ges tillfälle att minnas den bortgångna med dikter, sång, tal och ev. annat uppförande. Om det kommit in mycket kondoleansadresser kan man bara tacka för dem och läsa upp dem i den egna kretsen.

Församlingen uppbär ingen hyra för församlingshemmet.

Övrigt

Söndagen efter jordfästningen läses tacksägelse i gudstjänsten om inte annan tidpunkt önskas. Om ni vill delta i en sorgegrupp kontakta diakonissan i församlingen. Årligen på Alla Helgonsdag i samband med högmässan sker ljuständning för alla som avlidit sedan föregående Alla Helgonsdag.

 

                                                           " Jag gav fritt lopp åt tårarna... 
                                                             De fingo flöda bäst de ville och 
                                                             jag bäddade dem under mitt hjärta 
                                                             och mitt hjärta fick frid i dem..."


                                                                             Augustinus bekännelse IX, 12